Også denne våren deler Sunnivas Minnefond ut kr 100.000  til ulike tiltak der forebygging av utenforskap står i sentrum.

Da søknadsfristen utløp 10. april , hadde Stiftelsen mottatt 50 søknader fra hele Norge. Gjennom søknadene får vi et innblikk i et rikt frivillig arbeid som foregår i landet vårt. Vi får også innsikt i mange enkeltskjebner.

Stiftelsen er takknemlig for å kunne bidra til arbeid som forebygger utenforskap i Norge, og våre tildelinger er kun mulig på grunn av gaver som vi får fra våre fantastiske støttespiller og givere gjennom året. En stor til takk til alle som gjør det mulig for oss å hjelpe!

Årets beløp er fordelt på 7 ulike tiltak for organisasjoner, grupper og enkeltpersoner. Vi nevner noen av disse:

Somalisk råd i Vestland, en frivillig organisasjon som arbeider for å støtte og fremme velferd blant ungdom og barn fra lavinntektsfamilier med innvandrerbakgrunn

Idrett Bergen Sør; Team Sterk: Et gratis styrketreningstilbud for sårbar ungdom som blir rekruttert fra skolehelsetjenesten eller andre samarbeidspartnere innen helse. En målsetting er å gjøre ungdommene sterke og selvstendige nok til å kunne bli medlem ( gratis) i det lokale idrettslaget.

Youngtalk konferansen i Bergen arrangert av organisasjonen Springbrett for ungdom; en årlig konferanse for 10. trinn, vidergående skoler og ansatte i ulike institusjoner for barn og unge. Mental helse og livsmestring er viktige tema på konferansen.

Jon-Are Masternes sitt bok- og musikkprosjekt rettet mot ungdom med tema utenforskap og nevroutviklingsforstyrrelser som autisme og Tourettes,  med formål å lage flere historier som unge med ulike vansker i hverdagen skal kunne kjenne seg igjen i.

Ved tildeling ønsker Stiftelsen å representere et mangfold. Dette året har vi derfor også bidratt med støtte til enkeltpersoner i arbeid med redningshunder, korpsaktivitet og idrett.

Ta gjerne kontakt med undertegnede på mobil 994 68 722 eller e-post skyb@hvl.no for mer utførlig informasjon.

Med vennlig hilsen, på vegne av styret i Sunnivas minnefond

Siv Yndestad Borgen

Styreleder